تفسیر سوره شورا

"برگزاری کارگاه تفسیر سوره شورا ویژه اساتید و کارکنان"

به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی کارگاه تفسیر سوره شوری با کد شناسه ۳۳۸۶۰ به صورت مجازی ویژه اساتید و کارکنان در واحد تهران جنوب برگزار گردید و در پایان نیز از شرکنندگان آزمونی بعمل آمده و گواهینامه پایان دوره اعطا شد.

جهت استفاده از محتوای کارگاه برگزار شده کلیک فرمائید.