اداره کل امور دانشجویی

اداره کل امور دانشجویی عهده دار سیاستگذاری، برنامه ریزی و سازماندهی امور رفاهی، معیشتی و روان شناختی و اجتماعی دانشجویان و نقل و انتقالات دانشجویی و ارائه خدمات به آنان است. نظارت برحسن اجرای آیین نامه‌ها و ضوابط اجرایی واحد‌های تابعه، سیاست گذاری جهت ارتقای امور و بهبود وضعیت، رسیدگی به مسائل و مشکلات دانشجویان و جلب رضایت آنان، همچنین تعیین خط مشی‌های کلی در مسائل امور رفاهی، فوق برنامه، مشاوره، نقل و انتقال دانشجویان و... از دیگر وظایف این دفتر می‌باشد. از طرفی با توجه به قداست علم و اخلاق در محیط‌های آموزشی و پژوهشی در شرع مبین و حکومت اسلام، دانشجو مکلف و موظف است در طول زمان تحصیل و در هر محیط اعم از دانشگاه و خارج از دانشگاه از ارتکاب هر عمل که خلاف شئون و حیثیت دانشجو اعم از دانشجویان داخل یا خارجی باشد، خودداری نماید. لذا رسیدگی و نظارت بر جرائم عمومی ‌دانشجو به عهده‌ی کمیته انضباطی است.