نشریات دانشجویی

 

شمیم علم و دانش

صاحب امتیاز: حسین کریمی فریز هندی

مدیر مسوول: حسین کریمی فریز هندی

 

اکسیژن

 

 

صاحب امتیاز: نگین رضایی

 

 

مدیر مسوول: نگین رضایی

سردبیر: انوشه کوه افکن

دانشکده: فنی

رشته تحصیلی: شیمی کاربردی

زمینه انتشار: فرهنگی - اجتماعی

 

صاحب امتیاز: مهسا مقدسی

مدیر مسئول: مهسا مقدسی

سردبیر: محمدحسن خلخالی

 

نام نشریه: شمیم

EMail:doshanbe.name@gmail.com

نام صاحب امتیاز: جامعه اسلامی دانشجویان

نام مدیر مسؤول: احسان حبیبی

سردبیر: مهدی فیروزی نظام آبادی

زمینه های انتشار: سیاسی - اجتماعی - فرهنگی

نام دانشکده محل انتشار: دانشکده فنی

بیت

 

 

صاحب امتیاز: زهرا توکلی

 

 

مدیر مسوول: زهرا توکلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاد

 

 

صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشجویان

 

 

مدیر مسوول: شاهین میرخلیل زاده

سردبیر: مهرسا لطانی

 

 

دانشکده: فنی

 

 

رشته تحصیلی: مهندسی معدن

 

 

زمینه انتشار: سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، صنفی، دانشجویی

 

 

ایمیل: anjomaneslami.tj@gmail.com

 

 

 

 

کاپ

 

 

صاحب امتیاز: حسین گلستانی فرد

مدیر مسئول: حسین گلستانی فرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام نشریه افق

 

 

صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی

 

 

مدیر مسوول: امیر حسین حیدری

سردبیر: امیر حسین حیدری

نام دانشکده: حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی

 

 

رشته تحصیلی: علوم سیاسی

 

 

زمینه انتشار: سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

 

 

ایمیل: ofogh.tj@gmail.com

 

 

سایسال

صاحب امتیاز نصرت بانو محمدزاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام نشریه کیمیا

 

 

صاحب امتیاز: فائقه دوستی

مدیر مسئول: فائقه دوستی

سردبیر: تارا پازوند

 

 

نام دانشکده: علوم پایه

 

 

رشته تحصیلی: شیمی کاربردی

 

 

زمینه انتشار: علمی، تخصصی

 

 

ایمیل: kimiaTJ@YMail.com

 

نشریه ققنوس

 

 

صاحب امتیاز: نسترن پورقلی

مدیر مسئول: نسترن پور قلی

سردبیر: سارا خسروی

 

 

نام دانشکده: زبان و ادبیات فارسی

 

 

رشته تحصیلی: ادبیات فارسی

 

 

زمینه انتشار: فرهنگی، ادبی و اجتماعی

 

 

نشریه ورزش و زندگی

مدیر مسئول: رویا مرادزاد

سردبیر: نگین رضایی

صاحب امتیاز: رویا مرادزاد

دانشکده: فنی و مهندسی

نشریه: انسان معمار

صاحب امتیاز: محمد اکبری

مدیر مسئول: محمد اکبری