نشریات دانشجویی

ایده

صاحب امتیاز: آقای محمد واشقانی فراهانی

مدیر مسوول: آقای محمد واشقانی فراهانی

دانشکده: فنی

رشته تحصیلی: مهندسی عمران

زمینه انتشار: فرهنگی – آموزشی

ایمیل: idea.mahname@yahoo.com

 

 

اکسیژن

 

 

صاحب امتیاز: نگین رضایی

 

 

مدیر مسوول: نگین رضایی

‌دانشکده: فنی

‌رشته تحصیلی: شیمی کاربردی

زمینه انتشار: فرهنگی - اجتماعی

 

 

نام نشریه: شمیم

EMail:doshanbe.name@gmail.com

نام صاحب امتیاز: جامعه اسلامی دانشجویان

نام مدیر مسؤول: محمد علی معین

زمینه های انتشار: سیاسی - اجتماعی - فرهنگی

نام دانشکده محل انتشار: دانشکده فنی

سپیتا

 

 

صاحب امتیاز: آقای محمد عرفان مرادی

 

 

مدیر مسوول: آقای محمد عرفان مرادی

 

 

دانشکده: فنی

 

 

رشته تحصیلی: مهندسی برق

 

 

زمینه انتشار: فرهنگی – اجتماعی

 

 

سایت: www.3PITA.ir

 

 

 

پاد

 

 

صاحب امتیاز: انجمن اسلامی دانشجویان

 

 

مدیر مسوول: آقای آرین غفاری

 

 

دانشکده: فنی

 

 

رشته تحصیلی: مهندسی معدن

 

 

زمینه انتشار: سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، صنفی، دانشجویی

 

 

ایمیل: anjomaneslami.tj@gmail.com

 

 

 

نام نشریه رندان

 

 

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: مهسا گرگین

 

 

نام دانشکده: فنی

 

 

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی

 

 

زمینه انتشار: فرهنگی، اجتماعی

 

 

r endangroup@gmail.com

 

 

 

 

 

نام نشریه تلخوش

 

 

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: زهرا اسکندری

 

 

نام دانشکده: ادبیات فارسی و زبان های خارجی

 

 

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

 

 

زمینه انتشار: ادبی، فرهنگی و اجتماعی

 

 

 

نام نشریه افق

 

 

صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی

 

 

مدیر مسوول: امیر حسین حیدری

نام دانشکده: حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی

 

 

رشته تحصیلی: علوم سیاسی

 

 

زمینه انتشار: سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

 

 

ایمیل: ofogh.tj@gmail.com

 

 

نام نشریه بشارت

 

 

صاحب امتیاز: کانون قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 

 

مدیر مسوول: صدیقه اعلمی

 

 

زمینه انتشار: قرآنی و نماز

 

 

سایت: http://farhangi.azad.ac.ir

 

 

ایمیل: cultural@azad.ac.ir.

 

 

 

نام نشریه کیمیا

 

 

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: پیمان زمانی

 

 

نام دانشکده: علوم پایه

 

 

رشته تحصیلی: شیمی کاربردی

 

 

زمینه انتشار: علمی، تخصصی

 

 

ایمیل: kimiaTJ@YMail.com

 

نشریه ققنوس

 

 

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: عباس سعیدی

 

 

نام دانشکده: زبان و ادبیات فارسی

 

 

رشته تحصیلی: ادبیات فارسی

 

 

زمینه انتشار: فرهنگی، ادبی و اجتماعی