مبالغ فیش واریزی

مبالغ فیش واریزی

  1. مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال (پنجاه هزار تومان)
  2. مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال (پنجاه  هزارتومان.
  3. مقطع کارشناسی ارشد مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال (پنجاه  هزار تومان)
  4. مقطع دکترای تخصصی مبلغ ۱,۵۰۰.۰۰۰ ریال (صد و پنجاه هزار تومان)

شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی به حساب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی