مبالغ فیش واریزی

مبالغ فیش واریزی

  1. مقطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ریال (بیست هزار تومان)
  2. مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ریال (بیست هزارتومان.
  3. مقطع کارشناسی ارشد مبلغ ۳۵۰,۰۰۰ ریال (سی و پنج هزار تومان)
  4. مقطع دکترای تخصصی مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال (سی و پنج هزار تومان)

شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ بانک ملی به حساب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی