مراحل صدور ریز نمرات

مراحل صدور ریزنمرات قابل ترجمه

دانش آموختگانی که نیاز به ریزنمرات تایید شده قابل ترجمه دارند با ارائه مدارک ذیل اقدام نمایند:

  1. یک برگ تصویر دانشنامه
  2. فیش بانکی به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال (پنجاه هزار تومان) به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
  3. تکمیل فرم درخواست

* صدور ریزنمرات فقط پس از صدور دانشنامه مقدور می باشد و جهت درخواست به ستاد طبقه ششم مراجعه