مدیر امور فرهنگی و اجتماعی

اهم وظایف اداره کل فرهنگی و اجتماعی: سامان دادن کانون های فرهنگی و اجتماعی باهماهنگی سایر بخش ها؛ بسط فعالیت های اجتماعی؛ تلاش برای توسعه مشارکت اجتماعی دانشجویان و استادان، بهره گیری از ظرفیت علمی دانشگاه برای ارتقاء سطح فرهنگی، ت حفظ ارزش های اسلامی در واحدهای دانشگاهی سراسر کشور، برنامه ریزی برای ورود اعضاء هیأت علمی و کارکنان در فعالیت های فرهنگی دانشگاه