ارتباط با معاونت و مدیران

  • خانم دکتر فائزه درمان معاون دانشجویی فرهنگی   moavenat_farhangi@azad.ac.ir
  • خانم صدیقه اعلمی مدیرکل امور دانشجویی    s_alami@azad.ac.ir
  • مدیر امور دانش آموختگان
  • خانم معصومه خسروی فر سرپرست امور فرهنگی و اجتماعی