ارتباط با معاونت و مدیران

خانم دکتر فائزه درمان معاون دانشجویی فرهنگی

آقای دکتر علی پالیزبان مدیرکل امور دانشجویی

آقای مهندس علیرضا وخشوری مدیر امور دانش آموختگان

خانم معصومه خسروی فر سرپرست امور فرهنگی و اجتماعی